کبودی بدن خطرناک یا بی خطر؟

در مواقع بسیاری ممکن است به دلیل ضربه شدیدی قسمتی از بدن کبود یا به اصطلاح دچار خونمردگی شود.

امتیاز بدهید