عکس/تجمع اعتراضی پاتولوژیست‌ها مقابل سازمان نظام پزشکی