درخواست فعالان مدنی برای رسیدگی به پرونده‌ شهرداری