دانلود کتاب رهروان حقیقت: هفده گفتار

دانلود کتاب رهروان حقیقت: هفده گفتار

رهروان حقیقت مجموعه ای است از هفده مقاله ای که در فاصله سالهای ۱۳۴۴ تا ۱۳۷۹ در نشریات مختلف به چاپ رسیده است.
عنوان مجموعه از نخستین مقاله آن گرفته شده است.
می توان محتویات آن را به دو بخش (الف) مطالعات اسلامی و قرآنی و (ب) مطالعات ادبی تقسیم کرد.
بخش اول شامل نه مقاله با عنوان های رهروان حقیقت، صداقت ولتر در ستایش از اسلام، نخستین ترجمه قرآن به زبان فرانسه، نقدی بر ترجمه رژیس بلاشر، دومین ترجمه قرآن به زبان فرانسه، ترجمه و تفسیری روایی از قرآن به زبان فرانسه، ترجمه ای عبری وار از قرآن مجید به زبان فرانسه، تاریخچه ترجمه قرآن به زبان فرانسه و آزادی در اسلام است.
بخش دوم مطالعات ادبی شامل هشت مقاله با عنوانهای برخورد از اندیشه ها، جبر و سرنوشت در شاهنامه فردوسی، زنان شاهنامه در داستانهای فرانسوی، نوجویی در شعر، شیوه های پژوهش در ادبیات تطبیقی، شاعران فرانسوی در مکتب عارفان ایرانی، زردشت از نظر اروپاییان و شاعران ایرانی در نمایشنامه های فرانسوی است.
● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی کتابناک را ببینید.
» کتابناکهای مرتبط:وظیفه ادبیاتفولکلور ارامنهتئورِی شعر از موج نو تا شعر عشق
دانلود کتاب رهروان حقیقت: هفده گفتار

امتیاز بدهید